Of Ndichiyamwa: Nhoroondo Chapter 3 Lyrics and Translation

Ndichiyamwa – Chapter 3 of Nhoroondo a musical story off Gwara Album by Jah Prayzah

Ndichiyamwa Lyrics and Translation

Baba
Father
vakarovera kumaruva
spent time away at the country
Mhamha
Mama
ndokuchonera maRimuka
was scarce in Rimuka

Hupenyu hwacho hwakasara hwaita
Life got flipped
Manyama mire nerongo
turned upside down
Ooh mhamha
makandisiya ndichiyamwa
you left me a suckling
Hupenyu hwacho hwakasara hwaita
Life got flipped
Manyama mire nerongo
Turned upside down
Ooh mhamha
makandisiya ndichiyamwa
you left me a suckling

Shoko rimwero randoshuve ripinde munzeve dzenyu
The one word I want you to hear
ndopunyaira ndotsumwaira
I toil and I dose
Ndanga ndiri parukunguwe
I was in Rukunguwe
Nemusumbu wenzimbe
With a bundle of sugarcane
Nekatsapo kangu kematohwe
And a handful of snort apples
Ndakamirira shunguhwe
Waiting impatiently
Ndanga ndiri paRukunguhwe
I was by Rukunguwe
Nemusumbu wenzimbe
With a bundle of sugarcane
Nekatsapo kangu kematohwe
Ndakamirira shunguhwe

Rudo rwamai ndoruonera kumaroto
A mother’s love I only see in my dreams
Rudo rwamai inga rwakakurisa
A mother’s love is bigger
Kudarika mukana
Than opportunities

Rudo rwamai ndoruonera kumaroto
A mother’s love I only see in my dreams
Rudo rwamai inga rwakakurisa
A mother’s love is greater
Kudarika mukana
Than opportunities

Hupenyu hwacho hwakasara hwaita
Life got flipped
Manyama mire nerongo
turned upside down
Ooh mhamha
makandisiya ndichiyamwa
you left me a suckling
Hupenyu hwacho hwakasara hwaita
Life got flipped
Manyama mire nerongo
Turned upside down
Ooh mhamha
makandisiya ndichiyamwa
you left me a suckling

Kana tsamba zvayo kuti gwendo gwangu
Not even a let to say my journey
Gwagugwa ndichauya mangwana
Has been cancelled will come tomorrow
Ini ndirindire guyo sembwa
as I watch the grinding stone like a dog
Makanoita chichoni kachana
You were a stranger far away
Mukuwomoka, mukurota
In my thoughts and my dreams
Ndichishuvira kuona minana
Expecting to see a miracle
Ini ndirindire guyo sembwa
As I watch the grinding stone like a dog
Makanoita chichoni
You were a foreigner

Ndanga ndiri paRukunguwe
I was by Rukunguwe
Nemusumbu wenzimbe
With a bundle of sugarcane
Nekatsapo kangu kematohwe
And a handful of snort apples
Ndakamirira shunguhwe
Waiting impatiently
Ndanga ndiri paRukunguwe
I was by Rukunguwe
Nemusumbu wenzimbe
With a bundle of sugarcane

Rudo rwamai ndoruonera kumaroto
A mother’s love I only see in my dreams
Rudo rwamai inga rwakakurisa
A mother’s love is greater
Kudarika mukana
Than opportunities

Rudo rwamai ndoruonera kumaroto
A mother’s love I only see in my dreams
Rudo rwamai inga rwakakurisa
A mother’s love is greater
Kudarika mukana
Than opportunities

Hupenyu hwacho hwakasara hwaita
Life got flipped
Manyama mire nerongo
turned upside down
Ooh mhamha
makandisiya ndichiyamwa
you left me a suckling
Hupenyu hwacho hwakasara hwaita
Life got flipped
Manyama mire nerongo
Turned upside down
Ooh mhamha
makandisiya ndichiyamwa
you left me a suckling


Music and lyrics by Jah Prayzah

Chapter 1 Nyeredzi

Chapter 2 Chimwe nechimwe

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s